• V rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole. Prijatím dieťaťa  a jeho prvotným vstupom  do materskej školy prebieha proces adaptácie, teda proces, počas ktorého sa dieťa prispôsobuje novým sociálnym podmienkam v prostredí materskej školy.  Materská škola (ďalej len MŠ) pre uľahčenie prechodu dieťaťa z rodiny realizuje adaptačný program. Adaptačný program MŠ obsahuje rôzne formy  aktivít, ktoré uľahčujú prechod dieťaťa z rodiny do MŠ, vrátane  rôznych foriem spolupráce s rodičmi, s cieľom tento prechod uľahčiť. 

      Spôsoby uľahčovania adaptácie dieťaťa v materskej škole:  

      Rodičia a učitelia môžu uľahčiť adaptáciu dieťaťa v materskej škole viacerými spôsobmi:  

      - krátkodobými návštevami dieťaťa s rodičom ešte pred vstupom do MŠ Deň otvorených dverí, pozorovanie pri pobyte vonku, 

      - konzultáciami a informačnými stretnutiami rodičov dieťaťa, riaditeľky a učiteľky triedy na začiatku jeho dochádzky do materskej školy, 

      - dôslednou  prípravou  dieťaťa na pobyt v MŠ (rozprávanie, pozitívne pôsobenie, prispôsobovanie domáceho režimu na pobyt v MŠ…).    

      Učiteľky zmierňujú a napomáhajú prekonávať sťaženú adaptáciu dieťaťa viacerými stratégiami: 

       - prejavmi záujmu učiteľky o dieťa napr. privítaním dieťaťa v triede, podaním ruky, úsmevom, pohladením, vyjadrením potešenia z opätovného stretnutia, 

      - sprostredkovaním dieťaťu najdôležitejších pravidiel, oboznámením s priestormi (trieda, umyváreň, jedáleň, spálňa ), 

      - dovolením dieťaťu ponechať obľúbenú hračku,

      - krátkym rozhovorom s dieťaťom o ponuke hračiek a činností s cieľom motivovať dieťa, 

      - ranným kruhom, v ktorom môže dieťa komunikovať s inými deťmi a vyjadriť svoje myšlienky, pocity a názory voľne, 

      - orientáciou na hrové záujmy dieťaťa, odpútaním pozornosti dieťaťa od prejavov negatívnych emócií, umožniť mu hrať sa hry, ktoré sú jeho obľúbené, 

      - nenútením dieťaťa do hier a činnosti, ale uplatňovaním motivácie, 

      - relaxáciou dieťaťa umožniť mu relaxovať, venovať sa sebe, keď to potrebuje na uvoľnenie negatívnych emócií v relaxačnom kútiku, 

      - chválením dieťaťa za pozitívne prejavy správania a ochotu spolupracovať, hraním sa s inými deťmi,

       - zabezpečením priestorov proti úrazu a úteku dieťaťa.     

       Adaptačný proces prebieha jednotlivými fázami, ktoré môžu mať vzhľadom na  individualitu dieťaťa rôzne trvanie:                                                              

                                                                                                    Orientačná:  

      Dieťa v MŠ:   

      - stavia sa do úlohy pozorovateľa, 

      - spracováva množstvo podnetov a problémov, 

      - nepokúša sa nadviazať kontakt s rovesníkmi, 

      - nezaujíma sa o aktivity, 

      - rozpráva ticho, jednoslabične alebo vôbec,

      -  nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne, 

      - je uzavreté, zdržanlivé, plačlivé, 

      - dieťa trpí nechutenstvom, odmieta sa stravovať v MŠ.    

      Dieťa doma:   

      - prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni, 

      - je neisté, unavené hlukom a množstvom podnetov,

      -  túži po kľude, chce si odpočinúť, 

      - obmedzuje mnohé zo svojich činností, s ktorými sa zaoberal pred vstupom do MŠ, 

      - zje všetko, čo pred neho predložíte, pretože jedlo v MŠ odmietlo, 

      - potrebujú spracovať svoje dojmy a zážitky.    

      Úloha rodiča:  

      - nelúčiť sa s dieťaťom dlho (pri dlhom lúčení dieťa zneistie, nakoľko neobvyklé správanie rodiča podporí jeho strach), 

      - rešpektovať dĺžku adaptačného pobytu 14 hod, 

      - po návšteve v MŠ dať dieťaťu možnosť odpočinku,

       - nezaťažovať dieťa náročnými aktivitami (nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku,...), 

      - zosúladiť režim dňa v domácnosti s režimom v MŠ (čas vstávania, stolovania, hrania, odpočinku…),  neprerušuje pobyt v MŠ, 

      - komunikuje s učiteľkami a plne im dôveruje.                                                     

                                                                                            Fáza presadenia sa   

      Dieťa v MŠ:     

      - je ochotné podniknúť prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi, 

      - pokúša sa presadiť v skupine, 

      - začína viac komunikovať, 

      - hľadá ochranu u dospelých, ak má ťažkosti s rovesníkmi, 

      - rýchlo sa unaví (pre spory medzi deťmi pri presadzovaní sa v skupine), 

      - snaží sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami, vyberá si len niektoré jedlá, naďalej málo zje.   

      Dieťa doma:  

      - pôsobí nevyrovnane,

      -  často sa mení jeho nálada, 

      - pokúša sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami, 

      - plače, ak chcú rodičia odísť (aj keď zabezpečuje dozor jeho známa osoba),

      -  je odmietavé, chce opak toho, čo sa mu ponúka, 

      - odvráva, 

      - ráno je plačlivé, i keď šlo večer skoro spať.   

       Úloha rodiča:  

      - neprerušuje pobyt v MŠ, 

      - nelúči sa s dieťaťom dlho, 

      - nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami, podporuje priateľstvá v MŠ na ihrisku, doma, rešpektuje správanie dieťaťa, komunikuje s učiteľkou.                                         

                                                                                         Fáza ukľudnenia, vyrovnania   

      Dieťa v MŠ: 

      -  správanie dieťaťa sa blíži k norme, 

      - je istejšie v priestoroch MŠ, podriaďuje sa normám a pravidlám správania sa, 

      - prejavuje deťom svoju náklonnosť, 

      - zaujíma sa o aktivity iných detí, zapája sa do činností, 

      - napodobňuje vzory, 

      - začína lepšie jesť, odmieta len neobľúbené jedlá.      

      Dieťa doma:  

      - dieťa je telesne vyčerpané, 

      - rýchlo sa unaví,  

      - začína rozprávať o zážitkoch a deťoch z MŠ.    

      Úloha rodiča:  

      - neprerušuje pobyt v MŠ, podľa možnosti ani na jeden deň, 

      - podporuje nové priateľstvá v MŠ (doma, na ihrisku, v parku),

      -  zaujíma sa o pekné zážitky prežité v MŠ, 

      - predlžuje pobyt v MŠ i na popoludnie, 

      - rešpektuje psychosomatickú záťaž u dieťaťa, 

      - komunikuje s učiteľkou.   

       Adaptačný program MŠ je  zákonným zástupcom dieťaťa zverejnený prostredníctvom vývesiek v priestoroch školy a na webovom sídle MŠ. S adaptačným programom MŠ sú oboznámení zákonní zástupcovia novoprijatých detí vopred pred nástupom do MŠ pedagogickými zamestnancami školy.  O dĺžke a forme adaptačného pobytu sa rozhodne v spolupráci so zákonnými zástupcami dieťaťa a  prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.  Ak je zákonným zástupcom dieťaťa vydané písomné rozhodnutie o prijatí  dieťaťa a  určený adaptačný pobyt,  zákonný zástupca  privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve  a najviac štyri hodiny (podľa individuálnej dohody s riaditeľkou školy) a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase, aj celodenne. Riaditeľka školy pred ukončením adaptačného pobytu prerokuje so zákonným zástupcom, na základe návrhu triedneho učiteľa, ďalšie pokračovanie predprimárneho vzdelávania dieťaťa  v MŠ.  Priebeh adaptačného pobytu vypracováva triedna učiteľka. Adaptačný hárok vypĺňa   zákonný zástupca dieťaťa  a odovzdá ho triednej učiteľke pred nástupom dieťaťa, alebo v prvý deň nástupu. Zákonným zástupcom dieťaťa poskytujú informácie o priebehu adaptácie dieťaťa obe učiteľky v triede pri preberaní dieťaťa alebo po dohode so zákonným zástupcom, odporúčajú zákonným zástupcom ďalší postup v adaptácií na nasledovné dni.  V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a po prerokovaní so  zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), vo výnimočnom prípade o ukončení predprimárneho vzdelávania v materskej škole.