• Predškolákov pri pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania
     (v minulosti tzv. odklad školskej dochádzky)
     Vážení rodičia,
     ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku - 6 rokov, potrebné je dodržať nasledujúce pokyny.
     Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ
     1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
     • Zákonný zástupca informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
     • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva.
     2. Kedy je potrebné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
     • Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť.
     • Alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.
     3. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
     • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
     4. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
     Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi + predložiť aj:
     1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
     2. písomný súhlas pediatra 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu
     5. Kto zabezpečuje školského psychológa?
     • CPPPaP ponúklo vyšetrenie školskej spôsobilosti v našej MŠ dňa 13. apríla 2021.( Vzhľadom k aktuálnej situácii v MŠ sa vyšetrenie presúva na iný termín, ktorý bude včas zverejnený )
     • Zákonný zástupca, ktorý nevypísal v MŠ informovaný súhlas na vyšetrenie , môže aj sám osloviť príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.
     6. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
     • Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.
     7. Termíny
     a. Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľke MŠ – do 13.mája 2022
     b. Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – do konca júna 2022
      
     ZIADOST_o_PPPPV.docx - Žiadosť zákonneho zástupcu dieťaťa o pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky
     ZIADOST_o_individ._PPV.docx - Žiadosť  zákonneho zástupcu dieťaťa o individuálne vzdelávanie z iných dôvodov
     zdravotných
     Informovany_suhlas_ZZ_o_PPPV.docx - Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa na pokračovanie plnenia povinnej školskejj dochádzky
     ZIADOST_o_vynimocne_PV.docx - Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelanie