• Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo vydaním písomného rozhodnutia prijaté do materskej školy, je povinný mesačne  uhradiť sumu za pobyt dieťaťa v materskej škole stanovenú v hodnote 23,- eur všeobecne záväzným nariadením Obce Gôtovany č. 02/2013. 

      Informácia o výške poplatku je uvedená v školskom poriadku v časti Určenie výšky poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a predmetné VZN je zverejnené na ústrednej nástenke školy.

      Poplatok sa neuhrádza za dieťa:

      - ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

      - ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

      - ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

       

      Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza na základe rozhodnutia riaditeľky za dieťa, ktoré:

      - má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo závažných dôvodov preukázateľným spôsobom,

      - nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, rodič zaplatí iba pomernú časť poplatku.