• D E N N Ý   P O R I A D O K

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem.

     V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa

     predškolského veku uspokojujú rozmanité  potreby a záujmy.

     Prevádzka MŠ je denne od 6,30 hod do 16, 30 hod :

     Čas

     Činnosti

     6,30

     OTVORENIE MŠ

      

     06,30 – 08,45

     Príchod detí do MŠ,

     Hry a hrové činnosti – podľa predstáv detí

     Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

     pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity

     08,45 – 09,00

     Osobná hygiena, desiata

     09,00 – 10,00

     Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej oblasti

     10,00 – 12,00

     Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

     12,00 – 12,30

     Osobná hygiena, obed

     12,30 – 14,00

     14,00 - 14,40

     Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok

     Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant

      

      

     14,40 – 16,30

     Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo a nepriamo usmernené,  podľa výberu detí, edukačné aktivity, krúžková činnosť, hodnotenie dňa

     16,30

     UKONČENIE PREVÁDZKY MŠ

     Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.